γ-proteobacteria eject their polar flagella under nutrient depletion, retaining flagellar motor relic structures

if (isset($metatitle)){ // do something, echo perhaps? } else{ // echo normal title? }